Alueorganisaation roolit

Hallitus

Aluejohtaja (SNKK: Vice President, VP)

Toiminta keskusliiton edustajana:

 • Osallistuu SNKK:n hallitustyöskentelyyn
 • Edistää Nuorkauppakamarin tunnettuutta, turvaa toiminnan tulevaisuutta ja strategian toteuttamista johtamallaan alueella
 • Vastaa tiedonkulusta alueorganisaation, alueensa jäsenkamarien ja SNKK:n välillä
 • Vastata alueensa jäsenistön mielipiteiden ja näkökantojen toimittamisesta Keskusliiton ja sen hallituksen tietoon
 • Edistää yhteistyökumppanuuksien toteutumista siten, että ne tukevat alueellisia ja kansallisia tavoitteita

Aluejohtaja johtaa oman alueensa toimintaa:

 • Kehittää, koordinoi ja johtaa aluejohtoryhmää sekä tukiyhdistyksen hallitusta
 • Toimii alueensa puheenjohtajien johtajuuden ja verkostojen kehityksen tukena sekä tukihenkilönä kamarin johtamisen haasteissa
 • Tukea ja kehittää paikallista nuorkauppakamaritoimintaa tiiviissä yhteistyössä paikallisten puheenjohtajien kanssa
 • Edistää kamarien välistä yhteistyötä ja kamarirajat ylittävää toimintaa
 • Vastaa alueensa toimintasuunnitelman toteutumisesta ja toimintakertomuksesta yhdessä aluejohtoryhmänsä kanssa
 • Laatii talousarvion aluesihteerin kanssa ja pitää hyvää huolta taloudesta
 • Vastaa alueen sääntöjen ja toimintaohjeiden päivittämisestä
 • Tarkastelee uusien nuorkauppakamarien perustamismahdollisuuksia, neuvoperustamisprosessissa ja auttaa yhdistyksen lopettamiseen liittyvissä asioissa
 • Vastaa puheenjohtajakokousten ja alueiden virallisten kokousten järjestämisestä, toiminnasta sekä päätöksenteosta
 • Vastaa alueen yhteistyökumppanuuksista ja muusta varainhankinnasta yhdessä aluemyyntipäällikön kanssa
 • Huolehtii tulevien aluekokousten järjestelyvalinnoista ja kokoussopimuksista R-IND:in sekä RS:n kanssa
 • Toimia seuraavana vuonna aluepalkintojen arvioijana ja osallistua palkitsemiseen
 • Edistää valmentavaa johtamista niin alueen kuin paikalliskamarien hallituksille sekä virkailijoille
 • Vastaa alueen perinteiden vaalimisesta sopivissa tilaisuuksissa yhdessä aluejohtoryhmän kanssa

Aluekohtaiset huomiot:

 • Työnjako:
  • D: RC johtaa aluetiimiä, VP keskittyy SNKK:n hallitusrooliin
 • Alueen strategia:
  • A+B: toteutetaan SNKK:n strategiaa
  • C: oma pitkän tähtäimen suunnitelma
  • D: oma aluestrategia
 • Aluetukiyhdistyksen hallituksen ja johtoryhmän välinen tiedonkulku:
  • B+D: aluejohtaja huolehtii tiedonkulusta näiden välillä
  • A+C: aluetiimi kokoustaa aina koko porukalla (hallituksen jäsenillä äänioikeus) ja kaikille tarjolla sama tieto

Aluekoordinaattori, RC

Tärkein tehtävä on kulkea alueen valmistautuvien puheenjohtajien kanssa vuoden matka, valmistaen heitä puheenjohtajuuteen.

Toisena tärkeänä tehtävänä on tukea aluetiimin johtamista aluetiimin varapuheenjohtajana.

Alueviestintäpäällikkö, RIO

Alueviestintäpäällikkö johtaa alueorganisaation viestintää ja tukee alueen kamareita viestinnällisissä asioissa. Alueviestintäpäällikkö kuuluu aluetukiyhdistyksen hallitukseen. Tärkeinä sidosryhminä ovat kamareiden LIO:t ja puheenjohtajat, SNKK:n viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö sekä SNKK:n viestintätiimi johon RIO myös kuuluu. Alueviestintäpäällikkö vastaa alueen tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tehtäviä alueorganisaatiossa ovat myös kumppanihankinnan tukeminen ja kilpailujen viestinnässä auttaminen. Tehtävä kenttä on iso, joten tehtävässä kannattaa keskittymään johtamiseen – ei toimia alueorganisaation nakkikoneena. Alueviestintätiimi helpottaa asioita paljon. Vuonna 2022 alueella on viestintätiimi, jossa kaksi henkilöä vastaa uutiskirjeistä ja yksi henkilö somesta. RIO:n tehtävä on koordinoida työtä ja pitää kommunikaatioita yllä sidosryhmien kanssa.

Aluekoulutuspäällikkö, R-IND

Aluekoulutuspäällikkö on aluetukiyhdistyksen hallituksen jäsen ja osa SNKK SD-tiimiä. Pääasiallinen tehtävä on kouluttaa INDit ja LOMit tehtäväänsä hallitusakatemiassa sekä toimia heidän tukenaan koko vuoden ajan: kannustaa koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä, auttaa etsimään kouluttajia, tehdä koulutuksista Sivis-ilmoitukset, jakaa koulutuksiin liittyvää tietoa INDeille eteenpäin jaettavaksi, pitää yhteyttä kokousjärjestäjiin koulutusten ja puhekilpailun tai debattikilpailun osalta. Järjestää alueellisen vuosikokouksen puhekilpailu ja vaalikokouksen debattikilpailu. Kirjata aluekokousten Sivis-ilmoitukset.

Aluemyyntipäällikkö, R-BUS

Aluemyyntipäällikkö vastaa alueen taloudellisista kumppanuussuhteista, niiden kehittämisestä ja uusmyynnistä. Aluemyyntipäällikkö on tulosvastuussa alueen kumppanuusbudjetin toteutumisesta. Aluemyyntipäällikkö myös vastaa alueelle sovittujen yhteistyökumppanuuksien velvoitteiden täyttymisestä sekä kumppanuusverkoston hallinnasta ja toimii kamareiden tukena kaikissa yhteistyökumppanuuksiin ja myyntiin liittyvissä asioissa. Aluemyyntipäällikkö vastaa alueen myyntityön kehittämisestä sekä kumppanuusratkaisujen paketoinnista ja tuotteistamisesta.

Alueorganisaation virkailijat

Aluekehityspäällikkö, RDM

Aluekehityspäällikön tehtäviin kuuluvat kamarien tukeminen ja yhteiskuntavastuulohkon asiat.

Virkaan kuuluu ainoina “pakollisina tehtävinä” Finland Foundation tuen haun koordinointi yhdessä muiden aluekehityspäälliköiden ja SNKK yhteiskuntavastuulohkon kanssa sekä kamarisparraamon hoitaminen ja koordinointi omalla alueella.

Aluekehityspäällikön viran taustalla on ajatus, että tehtävään valittu henkilö tukee ja järjestää tukea eri tilanteisiin, joissa alueen kamarit saattavat tarvita lisäbuustia tai ihan konkreettista apua. Esimerkkeinä jäsenkadosta kärsivän kamarin uudelleenkäynnistys, myyntiosaamisen juurruttaminen kamariin, ideointi ja esimerkiksi koulutusapu jäsenten uudelleen aktivoimiseksi tai koejäsenten sitouttamiseksi. Apu voi olla myös hyvin konkreettista, esimerkiksi vuosikokouksen puheen johtaminen tai projektipalaveriin osallistuminen.

Ei ole tarkoituksenmukaista, että aluekehityspäällikkö tekee kaikkea itse, vaan koordinoi aluetiimiä ja muita apukäsiä sekä kouluttajia kunkin kamarin tueksi tarpeen mukaan. Tärkeintä on olla tietoinen, mitä kamareissa tapahtuu ja voiko aluetiimi tehdä jotain, jolla saadaan edistettyä positiivista kierrettä kamarin toiminnassa.

Tämä tapahtuu konkreettisesti esimerkiksi olemalla puhelinyhteydessä kamareiden puheenjohtajiin tai muihin sopiviin henkilöihin, jotka tietävät mitä kamareissa tapahtuu.

 

Vuonna 2022 kamarien COM-viroista vastaavat on tiimiytetty COM-tiimiksi osin yhdessä BUS-lohkon kanssa. COM-kuulumiskirjeissä koostetaan yhteiskuntavaikuttamisen asiat yhteen. COMmeille tarjotaan myös kuulumisten vaihto noin kahden kuukauden välein, sekä whatsapp-ryhmässä ja teamsissa tiedotetaan ajankohtaisista yhteiskuntavaikuttamisen asioista.

 

Virka on tällaisenaan ollut C-alueella neljä vuotta, ja jokainen RDM on tehnyt virkaa omin painotuksin. Virassa toimineet ovat tarjonneet esimerkiksi koulutusta tai henkilökohtaista tukea ja sparraamista. V.2022 painopistealueena ovat projektit, ja RDM järjestää yhdessä muiden aluetiimiläisten kanssa projektisparraamoja alueen projektien tukemiseksi.

Aluekilpailupäällikkö, RPL

Ei ole aluetukiyhdistyksen hallituksen varsinainen jäsen. Toimii osana SNKK.n BUS tiimiä. Aluekilpailupäällikkö vastaa SNKK.n kansallisten kilpailujen toteutuksesta alueella yhteistyössä kansallisten kilpailupäälliköiden ja muiden alueiden RPL.en kanssa. Jokainen kilpailu on oma kokonaisuutensa. Kansallisia kilpailuja ovat Tuottava Idea (TI maalis-huhtikuulla), Vuoden Nuori Menestyjä (VNM huhti-toukokuulla) ja Vuoden Nuori Johtaja (VNJ syyskuulla) -kilpailut. Alueiden välillä aluekilpailupäälliköiden rooleissa on eroa: Ceellä on vain yksi aluekilpailupäällikkö, joka vastaa näistä kaikista kilpailuista. Vuodelle 2023 kilpailut laajenevat kattamaan myös International Employer of the Year (IEY) -kilpailun. Aluekilpailupäällikkö vastaa yhteistyössä R-BUS.n kanssa kilpailujen aluekumppanuuksista. Hän vastaa myös kilpailujen alueviestinnästä yhteistyössä RIO.n kanssa. Viestintäsuunnitelmat tehdään yhdessä RPL.n ja kansallisen kilpailupäällikön kanssa ja materiaalit tuotetaan SNKK.n viestintätiimillä. Roolissa korostuu alueen kamareiden tiedottaminen, innostaminen hyödyntämään kilpailuja osana kamaritoimintaa (projektit) ja imagon kehittämistä (oman elinkeinoalueen yritysverkostot) sekä aktivoituminen tekemään kilpailuhakemuksia ja näin tuomaan esiin oman alueen yrityksiä ja nuoria mielenkiintoisia henkilöitä.

 

Aluetietohallintopäällikkö, R-ITM

Tärkein tehtävä on palvella alueen jäsenistöä järjestelmiin liittyvissä haasteissa.

 

Aluesihteeri, RS

Tärkein tehtävä on tukea alueen kamareiden sihteereitä ja aluejohtajaa byrokratian voittamiseksi.

 

Aluekansainvälisyyspäällikkö, R-INT

Tärkein tehtävä on tukea alueen kamareiden kansainvälisyysvastaavia ja edistää kansainvälistä toimintaa.

 

Aluepalkintopäällikkö, R-AWARDS

Tärkein tehtävä on auttaa paikallistekijöitä tunnistamaan heidän oma valtavan hieno työ yhteiskuntamme ja kamaritoiminnan kehittämisen eteen sekä auttaa palkintohakemuksien kanssa.

Palkintopäällikkö johtaa aluevuosikokouksen palkintogaalan läpimenon.